Un grupo de 17 agricultores de Xinzo de Limia han participado en un viaje profesional a Holanda para conocer las novedades del sector y participar en la feria internacional “Potate Europe”. Se trata de una actividad enmarcada dentro del proyecto “Nuevas alternativas de cultivo para la comarca de la Limia”, liderado por la Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia (Adegal).
Para la realización de esta actividad se ha contado con el apoyo del Centro Tecnológico de la Carne (CTC), como socio del grupo operativo. Este proyecto cuenta con la financiación de la Consellería de Medio Rural, dentro de programa de “Grupos Operativos de la Asociación Europea da Innovación (AEI)”, cofinanciados con el FEADER para el año 2016.
El plan de viaje consistió en cinco visitas organizadas durante tres días a almacenes dedicados a patata de siembra, selección de tubérculos, etc. y explotaciones de cultivo holandesas. Se trata de fábricas altamente automatizadas que permitieron el acceso a los agricultores gallegos, aportando su experiencia en el procesado, almacenamiento y comercialización de patata, cereales y otros cultivos alternativos. Se visitó también una fábrica de maquinaria agrícola, donde se asistió a una ponencia sobre los últimos avances en equipamiento. El día 14 asistieron a la Feria internacional “Potato Europe 2017”, en la ciudad de Emmeloord, Holanda, conocida como la “Word Potato City”. Siendo esta una gran oportunidad para conocer en profundidad los nuevos desarrollos del sector profesional de la patata, desde novedades en semillas, innovación en maquinaria, abonado, fertilización, técnicas de almacenaje y conservación, así como de nuevos productos en general relacionadas con el cultivo de la patata.
Establécense as bases reguladoras das axudas para a utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, tendo como finalidade:

a) Promover a utilización de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo.

b) Fomentar a introdución de novas tecnoloxías no emprego de maquinaria e equipamentos.

c) Racionalizar os custos de mecanización, incrementar os mecanismos de seguranza no traballo, reducir as emisións contaminantes e fomentar o aforro enerxético, na procura dunha mellora da calidade de vida no medio rural.

Poderán ser beneficiarios:

a) As cooperativas agrarias que teñan como obxecto social prioritario a adquisición e a utilización de maquinaria de carácter agropecuario en común, denominadas convencionalmente cooperativas de utilización de maquinaria agrícola(CUMA), as sociedades agrarias de transformación(SAT), que teñan como obxecto social prioritario a utilización de maquinaria de carácter agropecuario en común, e as cooperativas agrarias con sección específica de maquinaria agrícola segundo o artigo 9 da Lei 5/1998, do 18 de decembro (DOG núm. 251, do 30 de decembro), de cooperativas de Galicia.

b) O resto das cooperativas agrarias que adquiran maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario para prestaren servizos aos seus socios.

c) As cooperativas de explotación comunitaria da terra de 5 ou menos anos de antigüidade e as SAT procedentes da fusión de, polo menos, dúas explotacións, nos 10 anos posteriores á súa constitución.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 2 de febreiro: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170102/AnuncioG0426-261216-0002_gl.pdf
A "ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2017."  ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas da Consellería do Medio Rural para os investimentos en transformación, comercialización e/ou desenvolvemento de produtos agrícolas, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e convocar as correspondentes ao exercicio orzamentario de 2017.

Poderán acollerse a estas axudas os empresarios individuais ou sociedades que sexan ou vaian ser titulares de instalacións obxecto da axuda, dedicadas á transformación e/ou comercialización de produtos do anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea, e sobre as cales recaia a carga financeira dos investimentos e gastos que se consideren subvencionables.

O prazo de presentación das solicitudes remata o 30 de xaneiro.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161230/AnuncioG0426-221216-0001_gl.pdf
A Consellería do Medio Rural publica a "ORDE do 19 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017."

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que os titulares de montes veciñais en man común, as súas agrupacións e as Sociedades de Fomento Forestal  poderán percibir para a posta en marcha de actuacións preventivas contempladas na lexislación galega sobre incendios forestais e a súa convocatoria para o ano 2017 en réxime de concorrencia competitiva.

Establécense dúas liñas de subvencións:
a) Liña I. Subvencións para o control selectivo de combustible.
b) Liña II. Subvencións para a construción de puntos de auga.

As bases completas desta axuda pódense consultar aquí: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161228/AnuncioG0426-191216-0004_gl.pdf

 
 
A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO, publicou a "ORDE do 29 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan as especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2016".

O obxecto é  establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras afectadas polos ataques de especies de fauna silvestre (xabaril, lobo, oso e outras especies), coa finalidade de fomentar a aplicación de medidas de protección, para o que se incentivará a adquisición de elementos preventivos dos danos que poidan ocasionar estas especies.

As actuacións subvencionales son:
1. Para a prevención de danos ocasionados polo lobo: a adquisición de cans mastíns, pastores eléctricos e cerrumes de malla electrificada, que se faga con posterioridade á publicación desta orde.
2. Para a prevención de danos ocasionados polo oso, xabaril ou outras especies de fauna silvestre: a adquisición de pastores eléctricos, que se faga con posterioridade á publicación desta orde.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 12 de setembro de 2016.


Páxinas: 1 2 3 4 5 ... Último

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com